Privacyverklaring Villa VanZelf

 

Villa VanZelf vzw vindt het belangrijk om je persoonsgegevens te beschermen door er zorgvuldig mee om te gaan en je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring informeren we je welke gegevens we verzamelen en hoe we ermee omgaan. Villa VanZelf vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat:

  • wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons hebt bezorgd;
  • dat de verwerking van je gegevens beperkt is tot wat voor dit doel minimaal nodig is;
  • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Villa VanZelf vzw verwerkt voor de volgende doeleinden:

• om je te kunnen informeren over de activiteiten van Villa VanZelf vzw door het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

• om te kunnen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Villa VanZelf vzw.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en verwerken :

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Doorgeven van gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo werken wij in sommige gevallen samen met andere organisaties voor het organiseren van activiteiten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Villa VanZelf vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en maximaal één jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

  • Alle personen die namens Villa VanZelf van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Onder deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Villa VanZelf vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.  Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.  Stuur ons een e-mail als je deze wil raadplegen.

Als Villa VanZelf vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover, dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Villa VanZelf vzw / Deleydtstraat 21, 3401 Waasmont / info@villavanzelf.org